دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
 
كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه
 
اعضاء كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه عبارت‌اند از:
·        رئيس دانشگاه (رئيس كميته)
·        معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
·        معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه
·        معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
·        مدير مركز كارآفريني (دبير كميته)
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة علوم
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي عمران
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي نقشه‌برداري
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي صنايع
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي مكانيك
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي هوافضا
·        مسئول هستة كارآفريني در دانشكدة مهندسي برق
·        كارشناس مركز كارآفريني
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد