دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
 
سال 1387
گزارش فعاليت‌هاي مركز كارآفريني دانشگاه در سال 1387
 
 
 
فعاليت‌ها در حوزة آموزش:
هماهنگي با مجريان و حضور و نظارت بر نحوة برگزاري دوره‌هاي آموزشي زير:
 
رديف
عنوان سخنراني
تعداد ساعت
تاريخ برگزاري
محل برگزاري
تعداد شركت‌كننده
1
تجزيه و تحليل رفتار متقابل (T.A.)
2 ساعت
07/02/1387
علوم
50
2
مديريت استرس
2 ساعت
10/02/1387
صنايع
50
3
كارآفريني عشق
2 ساعت
10/02/1387
عمران
50
4
كارآفريني عشق
2 ساعت
11/02/1387
علوم
50
5
مديريت استرس
2 ساعت
17/02/1387
عمران
50
 
جمــع
10 ساعت
ــــ
ـــــ
250 نفر
 
 
 
رديف
عنوان كارگاه آموزشي
تعداد ساعت
تاريخ برگزاري
محل برگزاري
تعداد شركت‌كننده
1
دلايل شكست كسب و كار
4 ساعت
29/01/1387
صنايع
35
2
آشنايي با مسائل مالي و قوانين و مقررات
4 ساعت
29/01/1387
صنايع
35
3
مديريت زمان؛ جادوي كيهاني
8 ساعت
30/01/1387
صنايع
50
4
دلايل شكست كسب و كار
4 ساعت
30/01/1387
عمران
35
5
آشنايي با مسائل مالي و قوانين و مقررات
4 ساعت
30/01/1387
عمران
35
6
توليد ناب
16 ساعت
05/02/1387
صنايع
35
7
مديريت زمان؛ جادوي كيهاني
8 ساعت
12/02/1387
عمران
50
8
مميزي داخلي استاندارد ISO 9001:2000
16 ساعت
19/02/1387
صنايع
35
9
مباني استاندارد محيط زيست ISO 14001:2004
16 ساعت
02/03/1387
علوم
36
10
مميزي داخلي استاندارد ISO 9001:2000
16 ساعت
13/04/1387
مكانيك
30
11
مباني استاندارد محيط زيست ISO 14001:2004
16 ساعت
16/04/1387
مكانيك
37
12
مدل تعالي سازماني براساس استاندارد EFQM
16 ساعت
18/04/1387
مكانيك
38
13
مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK 2004
16 ساعت
18/04/1387
مكانيك
35
14
مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK 2004
16 ساعت
22/04/1387
مكانيك
33
15
مباني كارآفريني
4 ساعت
30/04/1387
مكانيك و صنايع
29
16
تجارت الكترونيك
4 ساعت
30/04/1387
مكانيك و صنايع
29
17
پرورش خلاقيت و به‌كارگيري تكنيك‌هاي آن
8 ساعت
01/05/1387
مكانيك و صنايع
29
18
مباني كارآفريني
4 ساعت
01/05/1387
مكانيك و صنايع
40
19
تجارت الكترونيك
4 ساعت
01/05/1387
مكانيك و صنايع
40
20
بازاريابي خلاق
4 ساعت
06/05/1387
مكانيك و صنايع
29
21
كار تيمي
6 ساعت
06/05/1387
مكانيك و صنايع
29
رديف
عنوان كارگاه آموزشي
تعداد ساعت
تاريخ برگزاري
محل برگزاري
تعداد شركت‌كننده
22
پرورش خلاقيت و به‌كارگيري تكنيك‌هاي آن
8 ساعت
06/05/1387
مكانيك و صنايع
40
23
روش تدوين طرح كسب و كار (BP)
8 ساعت
08/05/1387
مكانيك و صنايع
29
24
بازاريابي خلاق
4 ساعت
08/05/1387
مكانيك و صنايع
40
25
كار تيمي
6 ساعت
08/05/1387
مكانيك و صنايع
40
26
جستجوي مؤثر در اينترنت و وب
6 ساعت
13/05/1387
مكانيك و صنايع
35
27
روش تدوين طرح كسب و كار (BP)
8 ساعت
13/05/1387
مكانيك و صنايع
40
28
فرآيند و فنون تصميم‌گيري
4 ساعت
15/05/1387
مكانيك و صنايع
35
29
مديريت كسب و كار كوچك
4 ساعت
15/05/1387
مكانيك و صنايع
35
30
جستجوي مؤثر در اينترنت و وب
6 ساعت
15/05/1387
مكانيك و صنايع
46
31
برنامه‌ريزي استراتژيك كسب و كار
6 ساعت
20/05/1387
مكانيك و صنايع
35
32
فرآيند و فنون تصميم‌گيري
4 ساعت
20/05/1387
مكانيك و صنايع
46
33
مديريت كسب و كار كوچك
4 ساعت
20/05/1387
مكانيك و صنايع
46
34
برنامه‌ريزي استراتژيك كسب و كار
6 ساعت
22/05/1387
مكانيك و صنايع
46
35
پرورش خلاقيت و به‌كارگيري تكنيك‌هاي آن
8 ساعت
09/08/1387
متمركز در علوم
40
36
روش حلّ خلاقانه مسئله (TRIZ)
8 ساعت
09/08/1387
متمركز در علوم
40
37
مباني كارآفريني
4 ساعت
10/08/1387
متمركز در علوم
40
38
تجارت الكترونيك
4 ساعت
10/08/1387
متمركز در علوم
40
39
تكنيك‌هاي تصميم‌گيري
4 ساعت
10/08/1387
متمركز در علوم
40
40
مديريت ريسك
4 ساعت
10/08/1387
متمركز در علوم
40
41
آشنايي با انواع شركت‌ها و ثبت شركت‌ها
4 ساعت
16/08/1387
متمركز در عمران
40
42
بازاريابي خلاق
4 ساعت
16/08/1387
متمركز در عمران
40
43
آشنايي با مسائل مالي و قوانين و مقررات
4 ساعت
16/08/1387
متمركز در عمران
40
44
دلايل شكست كسب و كار
4 ساعت
16/08/1387
متمركز در عمران
40
45
روش تهيه و تدوين طرح كسب و كار (BP)
8 ساعت
17/08/1387
متمركز در عمران
40
46
ارتباط مؤثر و كارآمد در محيط كار و زندگي
4 ساعت
17/08/1387
متمركز در عمران
40
47
آشنايي با تكنيك‌هاي رزومه‌نويسي
4 ساعت
17/08/1387
متمركز در عمران
40
48
مباني و الزامات ISO 9001:2000/2008
16 ساعت
23/08/1387
متمركز در عمران
35
49
كار تيمي
8 ساعت
23/08/1387
متمركز در عمران
40
50
تكنيك‌هاي نوين بازاريابي
8 ساعت
24/08/1387
متمركز در عمران
40
51
مباني و الزامات ISO 17025:2005
16 ساعت
30/08/1387
متمركز در عمران
35
52
برنامه‌ريزي استراتژيك كسب و كار
16 ساعت
30/08/1387
متمركز در عمران
40
 
جمــع
396 ساعت
ــــ
ـــــ
2002 نفر
 

 

 
زمان
تعداد عناوين آموزشي
تعداد ساعت
تعداد نفرات شركت‌كننده
سال 1386
36  عنوان
(31 كارگاه و 5 سخنراني)
316  ساعت
1846 نفر
سال 1387*
57  عنوان
(52 كارگاه و 5 سخنراني)
406  ساعت
2252 نفر

*: قابل ذكر است كه به دليل شرايط نامناسب مالي دانشگاه، و به پيشنهاد معاونت مالي و اداري دانشگاه براي عدم انعقاد قرارداد با مراكز آموزشي، آموزش كارآفريني دانشجويان از آذرماه تا پايان اسفندماه 1387 متوقف شد.

 

فعاليت در حوزة پژوهش:
   - اتمام كار طرح پژوهشي با عنوان «بررسي راهكارهاي تشكيل مؤسسات حقوقي براي حمايت از طرح‌هاي نو ارائه شده توسط دانشجويان كارآفرين» توسط آقاي محمّد نبي‌پور (ارديبهشت‌ماه 1387).
   - پيشنهاد طرح پژوهشي با عنوان «دانش‌آموختگان كارآفرين» توسط آقاي دكتر فريد نجفي و تأييد كليات اين طرح در جلسة كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه براي اجرا (خردادماه 1387).
   - تهيه و ارائه طرح پيشنهادي «كليات طراحي مركز رشد و پيش‌رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي» به اعضاء كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه (خردادماه 1387) و تهية و ارائه طرح پيشنهادي «نحوة تعامل و ارتباط همكاري بين دفتر كارآفريني و مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي» توسط خانم ليلي جليلي باله و طرح آن در جلسة كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه (آذرماه 1387).
   - بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي كسب و كار ارجاع شده به مركز كارآفريني.
 
 
فعاليت در حوزة ترويج و مشاوره:
   - برگزاري جلسات توجيهي و آشناسازي دانشجويان دانشگاه با شرح خدمات و فعاليت‌هاي مركز كارآفريني توسط كارشناس مركز كارآفريني در دانشكده‌هاي مختلف دانشگاه.
   - برگزاري جلسات آشنايي با مسئولان مركز رشد تازه‌تأسيس دانشگاه و تعيين راهبردهاي آيندة هر دو مركز.
   - بررسي و اظهار نظر در مورد راه‌اندازي و توسعة وب‌سايت گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني دانشگاه در نگارش جديد آن به زبان انگليسي.
   - تهيه، تنظيم و توزيع 3 شماره از ويژه‌نامة كارآفريني مربوط به «گاهنامة گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني» با محتواي اخبار و رويدادها و مقالات مرتبط با موضوع فعاليت كارآفريني در سال 1387.
   - انتشار و توزيع بروشور «معرفي مركز كارآفريني دانشگاه» در تابستان 1387 و توزيع آن در بين دانشجويان و مسئولان دانشگاه.
   - خريد چندين جلد كتاب مرتبط با موضوع كارآفريني از نمايشگاه بين‌المللي كتاب براي تجهيز كتابخانة مركز (18/02/1387).
   - آشناسازي دانشجويان جديدالورود با فعاليت‌هاي مركز در غرفة گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني كه در زمان ثبت‌نام در دانشكدة علوم در نظر گرفته شده بود.
   - ارائه مشاورة لازم به مسئولان هسته‌ها و دانشجويان در زمينة كارآفريني.
   - برقراري ارتباط و تعامل با ساير مراكز كارآفريني دانشگاه‌ها؛ مانند مراكز كارآفريني در دانشگاه‌هاي اميركبير، تهران، تربيت مدرّس، الزهراء، شهيد بهشتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، كاشان، مازندران، و دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران.
   - تشويق تعدادي از دانشجويان علاقه‌مند براي تشكيل هسته‌هاي كاري به‌صورت مجزا در دانشكده‌هاي مهندسي عمران، نقشه‌برداري، مكانيك، صنايع، هوافضا، برق و علوم، با نظارت مسئول هسته و مركز كارآفريني دانشگاه.
   - اطلاع‌رساني فعاليت‌هاي مركز از طريق درج خبر در وب‌سايت باشگاه خبرنگاران جوان و روابط‌عمومي دانشگاه.
 
 
ساير فعاليت‌هاي انجام گرفته در مركز كارآفريني دانشگاه:
   - فراهم‌سازي مقدمات و منابع تشكيل و برگزاري 4 جلسة كميتة مركزي گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني در پايان هر فصل.
   - دعوت از مسئولين هسته‌ها در دوره‌هاي آموزشي تخصصي كارآفريني خارج از دانشگاه به‌منظور كسب اطلاعات تخصصي در زمينة كارآفريني.
   - شركت در گردهم‌آيي رؤساي مراكز كارآفريني كشور (10/12/1387).
   - شركت در چهارمين جشنوارة فن‌آفريني شيخ‌بهايي در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان (25/02/1387).
   - شركت در اوّلين كارگاه بين‌المللي آموزشي تعاوني‌هاي دانشگاهي در مجتمع علمي تحقيقاتي عصر انقلاب تهران (16/02/1387).
   - شركت رئيس گروه در نخستين همايش آشنايي با شيوه‌هاي تأمين مالي و روش‌هاي جذب تسهيلات داخلي و بين‌المللي در سالن سخنراني صداوسيما و ايراد سخنراني با موضوع مرتبط با كارآفريني دانشگاهي (19/02/1387).
   - شركت در پنجمين سمپوزيوم بين‌المللي GIAN با عنوان «مديريت دانش و نوآوري در آموزش عالي» در دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران (شهريورماه 1387).
   - شركت در جلسات مختلف برگزار شده در دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران.
   - برقراري ارتباط با مراكز، انجمن‌ها و مؤسسات آموزشي تخصصي كارآفريني براي به‌كارگيري دانش و تخصص آنان در آموزش دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف.
   - نشست‌هاي مختلف با متخصصين در زمينه‌هاي مختلف كارآفريني و پژوهشي براي كسب تجربه و بهبود شيوه‌هاي كاركردي بيشتر.
   - دعوت از آقاي دكتر اللهياري (مدير توسعة كارآفريني دانشگاه‌ها - كاراد) براي شركت در جلسة كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه به‌منظور آشناسازي مسئولان دانشگاه با جايگاه كارآفريني در دانشگاه و فوايد حاصل از آن (21/12/1387).
 
                                                                                          مركز كارآفريني
                                                                     دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد