دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
 
سال 1386

گزارش عملكرد مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي در سال 1386

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي براساس رسالت خود در سه حوزة آموزش، پژوهش، و مشاوره و ترويج فعاليت مي‌نمايد. در زير به خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي انجام گرفته توسط مركز كارآفريني در سال 1386 اشاره مي‌شود:

 
آموزش:
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مديريت پروژه در دانشكدة مهندسي مكانيك (30/01/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مديريت رشد و توسعة شركت‌ها در دانشكدة مهندسي مكانيك (23/01/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي فنون كار تيمي و حلقه‌هاي كيفي با تيم‌هاي حلّ مسئله در دانشكدة مهندسي عمران (06/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي تكنيك‌هاي تكميلي كار تيمي اثربخش در دانشكدة مهندسي عمران (13/0/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي آشنايي با تكنيك‌ها و مهارت‌هاي لازم براي ورود به بازار كار در دانشكدة مهندسي مكانيك (20/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي آشنايي با ثبت شركت‌ها و قوانين مالياتي در دانشكدة مهندسي صنايع (20/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي مهندسي ارزش (نظري) در دانشكدة مهندسي عمران (21/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي مهندسي ارزش (نظري) در دانشكدة مهندسي عمران (07/08/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مهندسي ارزش (عملي) در دانشكدة مهندسي عمران (17/03/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مهندسي ارزش (عملي) در دانشكدة مهندسي عمران (07/04/1386).
   - برگزاري سخنراني آموزشي 2 ساعتي تجزيه و تحليل رفتار متقابل در دانشكدة مهندسي عمران (14/12/1386).
   - برگزاري سخنراني 2 ساعتي تجزيه و تحليل رفتار متقابل در دانشكدة مهندسي مكانيك (26/09/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي تجزيه و تحليل رفتار متقابل در دانشكدة مهندسي نقشه‌برداري (24/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مديريت فردي در دانشكدة مهندسي مكانيك (27/02/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 24 ساعتي مديريت ايزو 9001 در دانشكدة مهندسي مكانيك (02/03/1386).
   - برگزاري سخنراني آموزشي 2 ساعتي فن‌آوري در تكنولوژي (به زبان انگليسي) در دانشكدة مهندسي عمران (13/08/1386).
   - برگزاري سمينار آموزشي 4 ساعتي مهندسي صنايع؛ مديريت مهندسي‌ها در دانشكدة مهندسي صنايع (05/10/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مباني، الزامات و مستندسازي استاندارد ISO 9001:2000 در دانشكدة مهندسي عمران (18/11/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مباني، الزامات و مستندسازي استاندارد ISO 9001:2000 در دانشكدة مهندسي صنايع (25/11/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 16 ساعتي مباني، الزامات و مستندسازي استاندارد ISO 9001:2000 در دانشكدة مهندسي مكانيك (09/11/1386).
   - برگزاري سخنراني آموزشي 4 ساعتي آشنايي با كارآفريني در دانشكدة مهندسي عمران (24/11/1386).
   - برگزاري سخنراني آموزشي 4 ساعتي آشنايي با كارآفريني در دانشكدة مهندسي مكانيك (08/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي روش تهية طرح كسب و كار (BP) در دانشكدة مهندسي عمران (26/11/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي روش تهية طرح كسب و كار (BP) در دانشكدة مهندسي مكانيك (09/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي تجارت الكترونيك در دانشكدة مهندسي عمران (24/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي تجارت الكترونيك در دانشكدة مهندسي مكانيك (10/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي آشنايي با انواع شركت‌ها و ثبت شركت‌ها در دانشكدة مهندسي عمران (23/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي آشنايي با انواع شركت‌ها و ثبت شركت‌ها در دانشكدة مهندسي مكانيك (10/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي پرورش خلاقيت و به‌كارگيري تكنيك‌هاي آن در دانشكدة مهندسي عمران (25/11/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 8 ساعتي پرورش خلاقيت و به‌كارگيري تكنيك‌هاي آن در دانشكدة مهندسي مكانيك (16/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي بازاريابي خلّاق در دانشكدة مهندسي عمران (16/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي بازاريابي خلّاق در دانشكدة مهندسي مكانيك (17/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي نوآوري به روش TRIZ در دانشكدة مهندسي عمران (16/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 4 ساعتي نوآوري به روش TRIZ در دانشكدة مهندسي مكانيك (17/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 6 ساعتي كار تيمي در دانشكدة مهندسي عمران (24/12/1386).
   - برگزاري كارگاه آموزشي 6 ساعتي كار تيمي در دانشكدة مهندسي مكانيك (23/12/1386).
   - پخش فيلم با موضوع كارآفريني به‌صورت هفتگي در دانشكدة مهندسي نقشه‌برداري.
 
پژوهش:
   - تصويب پيشنهاد و اجراي طرح پژوهشي با عنوان «مطالعات تحليلي كشف فرصت‌ها و منابع موجود براي ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اقتصادي كارآفريني در ايران با تأكيد بر كارشناسان مهندسي ژئومتيك (نقشه‌برداري)» توسط آقاي دكتر حميد عبادي.
   - تصويب پيشنهاد و اجراي طرح پژوهشي با عنوان «بررسي راهكارهاي تشكيل مؤسسات حقوقي براي حمايت از طرح‌هاي نو ارائه شده توسط دانشجويان كارآفرين» توسط آقاي محمّد نبي‌پور.
   - تصويب پيشنهاد طرح پژوهشي «طراحي، ساخت و هنجاريابي آزمون ارزيابي توان كارآفريني براي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي» ارائه شده توسط آقاي دكتر محمود قضاوي خوراسگاني.
   - تصويب پيشنهاد طرح پژوهشي «بررسي اهداف مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي و تعيين برنامه‌هاي آتي براي بهبود كمّي و كيفي عملكرد» ارائه شده توسط آقاي دكتر سيّداميرالدّين صدرنژاد.
   - تصويب پيشنهاد طرح ترجمة كتاب «تئوري و تاريخچة كارآفريني» ارائه شده توسط آقاي مهندس ايرج جزيرئيان.
   - تصويب پيشنهاد طرح ترجمة كتاب «چگونه يك طرح بازاريابي بنويسيم؟» ارائه شده توسط آقاي دكتر علي نحوي.
   - تعيين اولويت‌هاي پژوهشي مركز كارآفريني دانشگاه.
 
مشاوره و ترويج:
   - برگزاري جلسات توجيهي و آشناسازي مسئولان و دانشجويان دانشگاه با شرح خدمات و فعاليت‌هاي مركز كارآفريني توسط رئيس و كارشناس مركز كارآفريني در دانشكده‌هاي مختلف دانشگاه.
   - راه‌اندازي و توسعة وب‌سايت گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني دانشگاه در دو نگارش فارسي و انگليسي.
   - تهيه و توزيع چهار شماره ويژه‌نامة كارآفريني مربوط به «گاهنامة گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني» با محتواي اخبار و رويدادها و مقالات مرتبط با موضوع فعاليت كارآفريني در سال 1386.
   - انتشار و توزيع بروشور «معرفي مركز كارآفريني دانشگاه».
   - خريد كتب و CDهاي آموزشي مرتبط با موضوع كارآفريني براي تجهيز مركز.
   - تهيه انتشار جزوات آموزشي با محوريّت كارآفريني و توزيع آنها در دانشكده‌ها.
   - در نظر گرفتن غرفة گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني در زمان ثبت‌نام و جشن ورودي‌هاي جديد، به‌منظور آشناسازي آنان با فرصت‌هاي ممكن و فعاليت‌هاي مركز.
   - تجهيز مركز و ساير هسته‌ها با امكانات مورد نياز از قبيل رايانه و وسايل جانبي آن، دوربين عكاسي و فيلمبرداري، كتابخانه و ...
   - ارائه مشاورة لازم به مسئولان هسته‌ها و دانشجويان در زمينة كارآفريني.
   - برقراري ارتباط و تعامل با ساير مراكز كارآفريني دانشگاه‌ها.
   - عضويت مركز كارآفريني دانشگاه در «شبكة توسعة كارآفريني دانشگاه‌هاي كشور (EDNU)» كه از سوي مركز كارآفريني دانشگاه تهران تأسيس و راه‌اندازي شده است.
   - تشويق دانشجويان علاقه‌مند براي تشكيل هسته‌هاي كاري در هر دانشكده با نظارت مسئول هسته و مركز كارآفريني دانشگاه.
   - اطلاع‌رساني فعاليت‌هاي مركز از طريق درج خبر در وب‌سايت  باشگاه خبرنگاران جوان (www.yjc.ir) و روابط‌عمومي دانشگاه.
 
ساير فعاليت‌هاي انجام گرفته در مركز كارآفريني:
   - تشكيل و برگزاري 4 جلسة كميتة مركزي گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني به‌صورت فصلي با حضور رئيس محترم دانشگاه و تعدادي از معاونان ايشان، رئيس گروه استعدادهاي درخشان و كارآفريني و كارشناسان مركز، و مسئولان هسته‌هاي دانشكده‌ها.
   - دعوت از مسئولان هسته‌ها در دوره‌هاي آموزشي تخصصي كارآفريني خارج از دانشگاه به‌منظور كسب اطلاعات تخصصي در زمينة كارآفريني.
   - شركت رئيس گروه استعدادهاي درخشان و كارشناس مركز كارآفريني در جلسات مختلف دبيرخانة طرح كاراد و مسئولان دانشكدة كارآفريني و مركز كارآفريني دانشگاه تهران و ....
   - بررسي و تهية آيين‌نامة عضويت دانشجويان در مركز كارآفريني دانشگاه.
   - برقراري ارتباط با مراكز، انجمن‌ها و مؤسسات آموزشي تخصصي كارآفريني براي به‌كارگيري دانش و تخصص آنان در آموزش دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف.
   - فيلمبرداري و عكاسي از تعدادي از دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي تهية بسته‌هاي آموزشي آينده براي دانشجويان.
   - نشست‌هاي مختلف با متخصصان در زمينه‌هاي مختلف كارآفريني و پژوهشي براي كسب تجربه و بهبود شيوه‌هاي كاركردي بيشتر.
   - دعوت از متخصصان كارآفريني براي شركت در جلسات هيئت رئيسة دانشگاه، و شوراي مركزي دانشگاه و دانشكده‌ها و آشناسازي مسئولان با مبحث كارآفريني و ضرورت آن.
   - مصاحبة رئيس مركز كارآفريني با مجلة كارآفرينان و باشگاه خبرنگاران جوان براي تشريح خدمات مركز و فعاليت‌هاي آن (درج شده در مجلة كارآفرينان، شمارة 28، آبان 1386).
 
                                                                             مركز كارآفريني
                                                        دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدّين طوسي
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد